ปัญหาในการแปลการสื่ออารมณ์ขันโดยการเล่นคำในงานแปลวรรณกรรมเรื่องสั้นจีน เรื่อง "ดวงดาวของคุณย่า"

รายงานผลการวิเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝัน

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ...

ผลงานทางวิชาการ ศน. เชี่ยวชาญ โดย ดร.ไพจิตร สดวกการ
* รายงานการวิจัยการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยปัญหาที่ยืดหยุ่นตามระดับความสามารถ (ดาวน์โหลด)

* รายงานการจัดการความรู้สู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน (ดาวน์โหลด)

ผลงานทางวิชาการ ศน.เชี่ยวชาญ โดย อาจารย์นวลจิต ถิรพัฒนพันธ์
* รวมวิจัยการพัฒนานวัตกรรม (PDF)
* รวมคู่มือนิเทศนวัตกรรมทางไกลปรับแล้ว (PDF)
* รวมวิจัยนิเทศจูงใจด้วย 4A (PDF)
* รวมคู่มือนิเทศจูงใจด้วย 4A (PDF)
* รวมเอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนาการคิดวิเคราะห์ (PDF)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี โดย จ่าสิบเอกพยนต์ ง่วนทอง

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

หลักสูตรคณิตศาสตร์ของไทยในอดีต

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)

สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

Mathematics Strands and Learning Standards in The Basic Education Core Curriculum, B.E. 2551 (A.D. 2008), Thailand

Common core state standards for mathematics (released on Jun 2nd, 2010)

The Number Sense

Addition-Subtraction-Multiplication-Division

Singapore Math: Bar Model

Marion Walter's Theorem

การออกแบบด้วยกระบวนการย้อนกลับ (Backward Design)

การสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

ทำอย่างไรให้ผลงานน่าเชื่อถือและน่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา: จังหวัดปทุมธานี

แหล่งจัดระบบข้อมูลของโลก: Google


ข่าวประชาสัมพันธ์


มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563งานของอาจารย์สท้าน แก้วก่า:-


มรภ.สวนสุนันทา เชิญร่วมประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติ ATCM 2016 ที่สวนนงนุช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2559 ครูไทยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน แต่ต้องจัดหาค่าเดินทางค่าที่พักและที่พักเอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเพื่อขออนุญาตต้นสังกัดและลงทะเบียนฟรี ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร (Dr.Janchai Yingprayoon) รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา (janchai@loxinfo.co.th, dr.janchai@gmail.com         Tel. +6681-6412533, +6681-6512591) แจ้งเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (ประเภทรับตรง) คลิกดูรายละเอียด

เชิญคลิกเข้าชมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ข่าวสาร ประกาศรับสมัคร การบริการวิชาการ และการจัดประชุมนานาชาติ ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เชิญชวนร่วมโครงการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ลอนดอน (1-25 เม.ย. 2559) และทัศนศึกษาปารีส (15-17 เม.ย. 2559) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ติดต่อ อ.พิรุณ ติลภัทร อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. 2 โทร. (บ้าน) 02 570 9423 (มือถือ) 085 115 8105
e-mail: piroont@gmail.com
LineID: Piroon.tilapat
www.facebook.com/piroon.tilapat
คลิก/ขยายรูป เพื่ออ่านรายละเอียด    สพฐ. เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน สมัครร่วมนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปใช้ประโยชน์ ( คลิกดูสาระสำคัญของ Growth Mindset) โดยเน้นให้โรงเรียนตีความ ทำความเข้าใจ และให้ความหมายด้วยตนเอง ให้โรงเรียนใช้พลังความคิด การปฏิบัติ และการบริหารจัดการของตนเอง ไม่มีงบประมาณพิเศษสนับสนุนให้...มีเพียงการสนับสนุนเชิงวิชาการ และกำลังใจที่จะมอบให้ สำหรับ 100 ผลงานที่น่าสนใจ/โดดเด่น และเกียรติบัตรสำหรับผู้ดำเนินการต่อเนื่องและผลงานน่าสนใจ

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2557 ดู => รายละเอียดหลักสูตรและสถานที่จัดอบรม     ผู้เข้าอบรมสามารถนำเนื้อหาที่ได้มาประยุกต์ใช้งาน พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบงานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 หรือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 โดยต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ทรูชวนแบ่งปัน ความรู้ดี ไอเดียเด่น ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญา ครั้งที่ 3" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ทรูปลูกปัญญาและรายการสอนศาสตร์ ทรูวิชั่นส์ 9 จัดค่ายติวเข้ม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบตรงเข้า 3 คณะสายศิลป์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมเนื้อหา GAT, PAT 1 สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบตรงแบบยื่นคะแนน ในวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9 - 26 กรกฎาคม 2556 นักเรียนผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.trueplookpanya.com/soscicamp

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดอบรมเรื่อง "การใช้หนังสือเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" โดยขอเชิญผู้บริหารหรือตัวแทนผู้บริหารหรือศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม เรียนรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์" และครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมเรื่อง "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าที่พัก และค่าอาหารกลางวันในระหว่างการอบรม ส่วนค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด [รายละเอียดกำหนดการและแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมประชุมอบรม, โปสเตอร์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม]คลิกที่นี่! ชมตัวอย่างการใช้รูปแท่ง (bar model) เป็นตัวแปรในการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ปัญหา


ขอเชิญชมและใช้ เว็บเพจครูพยนต์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย และขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถาม เพียง 15 ข้อ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาต่อไป


อบรมฟรีที่ "มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์"

[ข้อมูลทั่วไป, รายละเอียดการอบรมเดือนสิงหาคม 2554]

Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) รวบรวมและเรียบเรียงโดย ดร.อรทัย มูลคำ
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
[ดาวน์โหลดชมภาพและอ่านรายละเอียด]


ต้องการดาวน์โหลดคลิป Egyption Maths คลิกที่นี่!

ดร.ไพจิตร สดวกการ กรรมการบริหารหลักสูตร ค.ม. มรภ.จันทรเกษม ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝัน เป็นตัวแทนมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบวีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ให้กับศึกษานิเทศก์และครูเลขานุการศูนย์ 111 ศูนย์ จากทั่วประเทศ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเลขานุการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด โรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท กรุงเทพฯ

ปกและภาพประกอบเป็นสีบนกระดาษอาบมันอย่างดีทั้งเล่ม จำนวน 170 หน้า (รวมปก) ราคา 189 บาท
สนใจติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี
drkkgsp@gmail.com


ร่วมชื่นชมผลงานนักเรียน
บัตรอวยพร
เชิญชมบัตรอวยพรสวย ๆ ด้วยคณิตศาสตร์เชิงศิลปะจากฝีมือนักเรียนโรงเรียนในฝัน ผู้ชมทั่วไปสามารถกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป" ส่วนผู้ที่ต้องการส่งรูปหรือข้อความต้องลงทะเบียนและ login เข้าสู่ระบบก่อนค่ะ [คลิกเข้าชมหรือร่วมส่งรูปและข้อความ]

ร่วมชื่นชมผลงานครู
ชุดการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ของคุณครูลัดดา สุขภิรมย์เกษม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร


สัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร นิยม ในรายการ เจาะใจ
"การศึกษาทางเลือก : โรงเรียนรุ่งอรุณ"
26 สิงหาคม 2553เลื่อน scroll bar เพื่อดูข่าวย้อนหลังพลังปัญญา สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและ ICT
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text) (เปิดเว็บไซต์นี้โดยใช้ Internet Explorer)
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ข้อสอบปลายภาค วิชาทฤษฎีและการออกแบบการสอน
ปรัชญาพื้นฐานทางตะวันตกที่สำคัญ
ปรัชญาพื้นฐานและปรัชญาการศึกษา
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
ข้อสอบ Take home exam
จิตคณิตศาสตร์ (Mathematical Mind)
อ่านเพิ่มเติม
(เมื่อคลิก "อ่านเพิ่มเติม" แล้ว
หากต้องการอ่านอย่างเดียว ให้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป"
หากต้องการส่งรูปและข้อความต้องลงทะเบียนและ login เข้าสู่ระบบด้วยค่ะ

SE-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดตั้งโดย อ.สท้าน แก้วก่า

ห้องสมุดดิจิตัล (Digital library)

การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective teaching)

การคิดสังเคราะห์และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องเรียนในฝันที่เป็นจริงได้ และที่เป็นจริงแล้ว

บทเรียนผ่าน Web
- เคล็ด (ไม่ลับ) จับให้ดี แต่งแต้มสีบนจอสวย

เรื่องราวอิงการเรียนรู้เชิงโครงสร้าง

CAI (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)
- ลักษณะที่สำคัญของ CAI
- การสร้าง CAI (CAI.pptx)
- แนวทางการนำเสนอเนื้อหาสาระใน CAI
- ตัวอย่างการเขียนผังงาน (Flowchart) ของบทเรียน CAI
- ตัวอย่างการเขียน Storyboard
- การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
- CAI ฝีมือสมาชิก
- การสร้างเกมง่ายๆ ด้วย MS-Excel
- เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- การใช้โปรแกรม Captivate 5.5
- การใช้โปรแกรม Captivate 3
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้

การสร้างสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ในระบบ e-Learning

ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
- ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจ
สนุกกับนานาสาระWebmistress: ดร.ไพจิตร สดวกการ
paichits05@gmail.com
อดีตครู, ศน.สศ., ศน.สพท. และ ศน.สพม. สพฐ.
อดีตกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ปรึกษางานวิชาการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณผู้ออกแบบป้ายบ้านครูไผ่ จ.ส.อ. คุณครูพยนต์ ง่วนทอง
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
ทะเลไทย ปากเซ.คอม
จำนวนครั้งการเข้าชมจาก 10 มีนาคม 2547 - 10 กรกฎาคม 2557 166,000

จำนวนครั้งการเข้าชมนับถึงปัจจุบัน
Web Counter
Web Counter